Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.
 2. Poskytovatelem je fyzická osoba Michal Vaněk, IČ: 03540430, se sídlem 330 11 Česká Bříza 87, zapsaná v Živnostenském rejstříku pod ID RZP: 3805657.
 3. Zákazníkem se stává svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavře Smlouvu.
 4. Služba ShopMaker.cz je soubor služeb nabízených na internetových stránkách „www.shopmaker.cz“ pro poskytování internetové prezentace a její administrace a dalších služeb potřebných pro provoz libovolného doménového jména druhého řádu, které je ve vlastnictví Zákazníka.
 5. E-shop se rozumí elektronický obchod pronajímaný Poskytovatelem včetně Administračního rozhraní.
 6. Administrační rozhraní e-shopu (dále jen „administrace“) je Zákaznická sekce určená pro správu E-shopu.
 7. Registrační formulář se nachází na internetových stránkách „www.shopmaker.cz“ a je zákazníkovi nabízen po stisknutí tlačítka „Vyzkoušet zdarma“ nebo „Vyzkoušet“. Povinná položka tohoto formuláře je elektronická adresa (e-mail) zákazníka.
 8. Testovací období se rozumí 30 denní bezplatné období služby ShopMaker.cz začínající okamžikem odeslání Registračního formuláře. Po odeslání Registračního formuláře jsou Zákazníkovi zpravidla ihned (maximálně však do 24 hodin) poskytnuty přístupové údaje k E-shopu a Administračnímu rozhraní.
 9. Smlouva o poskytnutí služeb je smlouva, kde na jedné straně vystupuje Poskytovatel jako pronajímatel a na druhé straně Zákazník jako nájemce.
 10. Objednáním služby Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou a těmito VOP, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Poskytovatele. Zákazník i Poskytovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy a tyto VOP v případě, že jsou součástí zákazníkem objednané služby.

Uzavření smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena okamžikem dokončení objednávky služby ShopMaker.cz, přičemž nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy je vyslovení souhlasu s těmito VOP.
 2. Smlouva vstupuje v účinnost dnem odeslání Registračního formuláře, tj. okamžikem zahájení Testovacího období.
 3. Předmětem smlouvy je poskytnutí pronájmu elektronického obchodu se zbožím na internetu nebo internetové prezentace, průběžná aktualizace rozhraní e-shopu a zákaznická podpora.

Trvání a ukončení smlouvy

 1. Smlouva je vždy uzavírána na dobu neurčitou.
 2. Zákazník – spotřebitel má v souladu s ust. § 1829 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupit od smlouvy může zákazník vyplněním příslušného formuláře v Administračním rozhraní.
 3. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Zákazníkovi nevzniká nárok na slevu z již uhrazené odměny či na vrácení její poměrné části. Výpověď může zákazník podat vyplněním příslušného formuláře v Administračním rozhraní.
 4. Při porušení libovolného ustanovení daného těmito VOP druhou stranou má poškozená strana právo okamžitě ukončit obchodní vztah založený souhlasem s těmito VOP, přičemž druhé straně nevzniká nárok na náhradu.
 5. Při ukončení provozování služby nezaniká Zákazníkovi povinnost uhradit nezaplacené faktury a zálohové faktury s výjimkou zálohové faktury na předplatné období, které nenastalo.

Vyúčtování a platby

 1. Ceny za služby jsou stanoveny na základě ceníku, který je umístěn na internetových stránkách „www.shopmaker.cz/cenik/“ a který je aktuálně platný. Pokud není na stránkách uvedeno jinak, jsou nabízené ceny služeb zveřejňovány jako konečné bez žádných dalších poplatků.
 2. Pro složení kreditu na účet Poskytovatele za účelem čerpání služby ShopMaker.cz je Zákazník povinen postupovat podle aktuálních instrukcí v Administračním rozhraní. Převedení peněžních prostředků na účet Poskytovatele jiným způsobem, zejména pak bez uvedení příslušného identifikátoru, nemusí umožňovat řádnou identifikaci platby a nevede k připsání kreditu.
 3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám zodpovědný za včasné provedení platby Poskytovateli, a to ve správné výši, pod správným variabilním symbolem a na správný bankovní účet. Jakýkoli poplatek související s uskutečněním platby musí být uhrazen na straně Zákazníka, nikoli Poskytovatele. Jedná se především např. o poplatek za odchozí platbu, poplatek za mezinárodní platbu, poplatek za platbu on-line platební kartou apod.
 4. Úhrada dobíjeného kreditu je prováděna bezhotovostně pomocí platební brány, kterou technicky zajišťuje GoPay.cz. Poskytovatel neakceptuje písemná, faxová, e-mailová ani žádná jiná podobná potvrzení o zaplacení, pokud částka na účet Poskytovatele ještě nedorazila.
 5. Zákazník má nárok na vrácení celé části kreditu do 24 hodin od jeho dobití.

Zákaznická podpora

 1. Zákaznická podpora je poskytována prostřednictvím elektronické komunikace v Administračním rozhraní e-shopu a to v pracovní dny v době 09:00 – 17:00 SEČ (GMT +1). Mimo tuto dobu nelze garantovat vyřešení administrativních nebo technických problémů Zákazníka.
 2. V rámci zákaznické podpory poskytuje Poskytovatel Zákazníkovi základní informace, návody a rady. Pokud Zákazník žádá po Poskytovateli řešení problému, který vyžaduje zásah technika nebo programátora Poskytovatele a který byl způsoben chybou na straně Zákazníka či následkem nesprávného užívání služby, může Poskytovatel po Zákazníkovi požadovat úhradu zásahu v rozsahu 100 Kč / 15 minut.
 3. Zákazník má nárok na Zákaznickou podporu v rozsahu max. 5 požadavků / měsíc.

Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel i Zákazník se zavazují k mlčenlivosti o skutečnostech, které se vzájemně dozvěděli v souvislosti se zřízením a provozem služeb.
 2. Ochrana osobních údajů se nevztahuje na případ, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné.
 3. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník má právo na 30 denní bezplatné testovací období služby ShopMaker.cz, viz Testovací období.
 2. Zákazník má právo na ukončení Testovacího období nebo nesouhlasit s uvedením do ostrého provozu, a to bez udání důvodu.
 3. Zákazník se zavazuje zdržet se prostřednictvím služeb Poskytovatele zejména:
  • nabízení nebo šíření nezákonného pornografického materiálu.
  • provozování warez, gamez, crack serverů anebo obsahů s podobným zaměřením.
  • provozování download serverů, chat serverů, serverů nabízejících nelegálně získaný software za účelem jeho prodeje, a poskytování tohoto nelegálního software třetím osobám.
  • provozování aplikací zaměřujících se na rozesílání spamu.
  • porušování autorských a jiných práv třetích osob, včetně ostatních práv duševního vlastnictví.
  • zatěžování serverů Poskytovatele příliš vytěžujícími aplikacemi nebo požadavky či jinak bránit funkcím serverů, nebo provozovat skripty nebo aplikace, které by mohly jakkoli poškodit Poskytovatele či třetí osobu.
  • využívání jiných než Poskytovatelem přidělených či odsouhlasených prostředků.
 4. Veškeré reklamace je zákazník povinen doručit poskytovateli prostřednictvím e-mailové komunikace.

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření obsahu a dat, která Zákazník poskytuje v rozporu s těmito VOP a obecně platnými právními předpisy a normami.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo krátkodobě přerušit provoz poskytovaných služeb, zejména z důvodu udržby technických a softwarových prostředků, jejichž prostřednictvím jsou služby provozovány.
 3. Poskytovatel je oprávněn provádět plánované odstávky poskytovaných služeb za účelem jejich údržby a aktualizací.
 4. Poskytovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a je nutné je neodkladně provést za účelem zajištění dalšího chodu poskytovaných služeb.
 5. Poskytovatel má právo monitorovat a archivovat veškeré prováděné operace na svých zařízeních za účelem vyhodnocování a zlepšování poskytovaných služeb, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Odpovědnost

 1. Zákazník odpovídá za obsah a data zveřejněná na jeho internetové prezentaci a zavazuje se všechny služby užívat pouze v souladu s právním řádem České republiky, právem Evropské unie a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána.
 2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost (a proto neposkytuje kompenzace) za poruchy v provozu služeb, které prokazatelně sám nezpůsobil, zejména poruchy a odstávky:
  • způsobené technickým nebo jiným problémem,
  • vyplývající z problémů, které způsobuje některý ze Zákazníků Poskytovatele,
  • jejichž příčinou je vyšší moc.
  • za vyšší moc se považují zejména případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany ani nemohou ovlivnit, jako např. živelné pohromy, stávky, povstání, mobilizace, válečný stav, neočekávané výpadky dodávek elektrické energie nezaviněné účastníky apod.
 3. Poskytovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.
 4. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku hardwarové poruchy serveru či diskového pole (zejména porucha pevného disku).

Závěrečná ustanovení

 1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu Zákazníka.
 2. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 9. 2017
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
Rozumím