Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel je správcem osobních údajů zákazníků dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 2. Při objednávce služby jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení.
 3. Doba zpracování osobních údajů je 10 let od uskutečnění objednávky nebo od ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem (podle toho, co nastane později). Zákazník, jako subjekt údajů, může tento souhlas kdykoliv odvolat.
 4. Poskytovatel je oprávněn na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům oprávněné k tomu zákonem.
 5. Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Poskytovatele plnit.
 6. Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely na svých stránkách tzv. soubory cookie. Používáním webu Zákazník souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem

 1. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na www.shopmaker.cz (dále jen „VOP“).
 2. Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů Zákazníka zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Zákazník je správcem těchto údajů.
 3. Poskytovatel se zavazuje pro Zákazníka zpracovávat osobní údaje klientů Zákazníka, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.
 4. Poskytovatel se zavazuje pro Zákazníka zpracovávat osobní údaje, které Zákazník získal v souvislosti s vlastní obchodní činností, v rozsahu:
  • běžné osobní údaje
  • zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR
 5. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů, a to na území Evropské unie.
 6. Zákazník souhlasí se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel hostingu služby ShopMaker.cz. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.
 7. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
  • Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Zákazníka, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování služby ShopMaker.cz formou smlouvy.
  • Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
  • Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
  • Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.
  • Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Zákazníkovi, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
 8. Zákazník se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokračováním využívání služby ShopMaker.cz Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami a zároveň vyjadřuje, že si tyto podmínky přečetl a že je v celém rozsahu akceptuje.
 2. Poskytovatel je oprávněn změnit tyto podmínky, přičemž je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zaslat novou verzi zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu.
 3. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2018
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
Rozumím